PROGRAM

Cinci proiecte fundamentale ale României Progresiste

UNPR propune cinci proiecte fundamentale pentru construirea statului activ şi a guvernării inteligente:

1. O democraţie profundă şi coerentă

2. Statul progresist în slujba cetăţeanului

3. Capitalul uman

4. Oportunităţi economice pentru toţi

5. Energie curată într-un mediu sănătos

I. O Democraţie profundă şi coerentă

Deficienţe democratice. Deşi am avut 4 alternanţe la guvernare în ultimii 20 de ani, democraţia românească dă semne de oboseală, în loc să se consolideze. Încrederea publică în instituţiile fundamentale ale ordinii democratice este la pământ. Concurenţa sănătoasă a partidelor care furnizează stabilitate politică este înlocuită de conflicte talibane, de înţelegeri oculte ale intereselor particulare oportuniste, în timp ce opoziţia ia forma unor facţiuni sectare unite doar de exerciţiul corupţiei şi frica răspunderii penale.

Pe fondul scăderii prezenţei la vot, ultimele alegeri parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale au consacrat practici ilicite precum cumpărarea voturilor ca la piaţă sau votul multiplu, într-o complicitate largă a partidelor politice, care alterează profund mecanismele de funcţionare democratică a instituţiilor.

Reprezentantul poporului ales incorect ajunge să lucreze împotriva democraţiei, pentru că alegerea sa nu mai depinde de îndeplinirea unor promisiuni formale, ci de cantitatea de resurse acumulate pentru achiziţionarea mercantilă a unui nou vot.

Alţi paraziţi ai democraţiei româneşti care îndepărtează guvernanţii de interesul public sunt lipsa de onestitate, secretomania, incapacitatea de a produce legi bune, interesele speciale, contractele preferenţiale şi blocarea accesului oamenilor la cei care iau decizii.

Propuneri. Pentru a evita pierderea totală a credibilităţii regimului democratic şi pentru a întări democraţia reprezentativă românească trebuie să ne întoarcem la bazele ei, date de votul popular liber exprimat. Printre măsurile de maximă urgenţă, UNPR propune: pedepsirea penală fermă a oricărei încercări de intimidare şi influenţare ilegală a votului, verificarea strictă a surselor de finanţare a partidelor politice, introducerea votului electronic, a buletinelor de vot înseriate, reintroducerea sistemului electoral proporţional care evită pierderea voturilor minoritare, reducerea numărului de parlamentari concomitent cu clarificarea raporturilor de putere între Parlament şi Executiv.

II. Statul progresist în slujba cetăţeanului

Statul activ progresist. Criza economică a demostrat că statul construit pe baze sănătoase, este singurul refugiu capabil să garanteze securitate socială majorităţii oamenilor.

UNPR militează pentru un stat implicat, care are capacitatea strategică de a valorifica echilibrat forţele globalizării în vederea creşterii nivelului de trai. UNPR nu promovează conceptul unui stat hiper-intervenţionist, dar nici nu poate accepta un stat minimal, timid, controlat de interese particulare, corupte, exploatat de grupuri de interese ilicite, care îşi pierde treptat pârghiile de garantare a dezvoltării armonioase.

Resursele statului progresist. În România, aşteptările faţă de intervenţionismul statului sunt mari. UNPR susţine modelul unui stat social activ care protejează ţintit şi nu risipeşte resurse prin politici asistenţiale parazite, susţinute frauduloas de acte de corupţie.

Statul nu poate fi generos dacă nu are bani. Principii generoase fără asigurarea resurselor nu înseamnă decât minciuni electorale.

Cea mai importantă condiţie pentru construirea statului activ aflat în slujba cetăţeanului este asigurarea resurselor. Statul poate obţine bani pe trei căi: reducerea costurilor aparatului de stat, inclusiv a celor cauzate de corupţie, reforma politicii fiscale pe baze progresiste şi stimularea sectoarelor economice care au potenţialul de a produce în condiţii de eficienţă.

Politica fiscală a statului progresist. UNPR nu este adepta creşterii numărului de impozite care sufocă piaţa şi cetăţeanul. Dar nici nu poate accepta dumpingul fiscal care diminuează resursele bugetare, atrage vânătorii de forţă de muncă ieftină şi subminează, pe termen lung, capitalul social, esenţial la rândul său pentru dezvoltarea economiei moderne bazate pe cunoaştere şi tehnologie.

UNPR este adepta impozitului progresiv, considerând cota unică de impozitare o soluţie conjuncturală acceptabilă pentru o perioadă redusă de timp. Tolerăm un principiu nedrept doar atâta timp cât garantează finanţarea mai bună a politicilor sociale care regenerează echitatea. Scăderea veniturilor bugetare atrase din cota unică de impozitare trebuie să ducă automat la adoptarea impozitării progresive.

Statul activ şi mediul privat. Statul activ nu este un duşman al mediului privat, ci un partener care îl ajută prin debirocratizare, prin facilităţi pentru dezvoltare şi creare de locuri de muncă, prin servicii publice de calitate şi infrastructură modernă.

Statul activ susţine investiţiile în cercetare şi dezvoltare, fie direct cu fonduri publice, fie prin facilităţi acordate mediului privat.

Politica socială a statului progresist. UNPR tratează politica socială ca pe o investiţie, nu ca pe o cheltuială, prin verificarea riguroasă a modului şi cantităţii de resurse care ajung la beneficarul direct, precum şi prin analizarea periodică a impactului investiţiilor sociale ale statului.

Responsabilitatea socială a mediului privat. UNPR este suţinătorul unei viziuni progresiste potrivit căreia serviciile publice nu trebuie să fie asigurate integral şi exclusiv de către stat.

În prezent, mediul privat din România nu are cultura acţiunii sociale şi nici nu este încurajat de stat să dezvolte proiecte de ajutor social. Statul trebuie să utilizeze pârghiile fiscale pentru a responsabiliza social mediul privat.

Descentralizarea. Procesul de descentralizare reprezintă o prioritate a UNPR, însă statul activ trebuie să-şi păstreze pârghii de control prin care să prevină o dezvoltare dezechilibrată a regiunilor.

Credibilitatea statului progresist. Pentru reclădirea încrederii cetăţenilor în statul român, UNPR face apel la forţa de coerciţie a statului concentrată pe două zone prioritare: ordinea publică şi eliminarea corupţiei din administraţia de stat.

III. Capitalul uman

Capital uman şi dezvoltare. Competitivitatea României şi nivelul de trai al generaţiilor prezente şi viitoare sunt direct legate de gradul de pregătire a resursei umane şi racordarea acestei pregătiri la domeniile de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei.

Educaţia şi formare continuă. Educaţia reprezintă cheia transformării României din consumator în furnizor de produse şi know-how.

UNPR propune ca reforma curriculară pentru ciclul preuniversitar să pună un accent mai mare pe domeniile reale: ştiinţe, matematici, informatică, tehnologie.

UNPR propune crearea unui fond special “Ştiinţă şi Tehnologie” dedicat finanţării burselor pentru stundeţii merituoşi şi a proiectelor de cercetare universitară din domeniile tehnologiei de vârf.

Formarea profesională continuă este o soluţie pentru recalificarea profesională a generaţiilor active, cu condiţia ca aceasta să nu se deruleze mecanic, ci adaptat permanent domeniilor utile economiei.

O populaţie sănătoasă. Starea de sănătate a populaţiei este în egală măsură o problemă de calitate a vieţii, precum şi una de securitate naţională.

În viziunea UNPR, statul are obligaţia de a asigura servicii medicale de înalt nivel pentru toată populaţia, fără excepţie. Sunt necesare un control drastic al modului în care sunt cheltuite resursele existente şi eliminarea blocajelor care limitează utilizarea pe scară largă a tehnicilor medicale de ultimă oră în sistemul sanitar românesc.

Întărirea sindicatelor. UNPR sprijină întărirea sindicatelor prin dezvoltarea unui parteneriat special între sindicate şi autorităţile statului responsabile cu mobilitatea forţei de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă. De asemenea, UNPR pune un accent special pe stimularea formelor de organizare sindicală în mediul privat.

Politici demografice progresiste. Îmbătrânirea populaţiei afectează piaţa muncii, precum şi sustenabilitatea sistemelor publice de pensii.

Echilibrul demografic al României este grav afectat de migraţia forţei de muncă tinere. UNPR consideră o eroare concepţiile potrivit cărora migraţia forţei de muncă tinere, needucate, aflate la limita sărăciei degrevează statul de sarcini sociale dificile. Aparentul câştig pe termen scurt este anulat de pierderile uriaşe de capital uman şi gravul dezechilibru democrafic pe termen mediu şi lung.

Valul migrator începe să includă cetăţeni români cu nivel înalt de pregătire, fapt care diminuează competitivitatea României.

UNPR este adeptul stimulentelor acordate forţei de muncă înalt pregătite, fie prin facilităţi speciale pentru mediul privat, fie direct, prin salarizare pentru persoanele angajate în sectorul bugetar.

Asistenţa socială activă pentru generaţia tânără. Declinul demografic poate fi corectat prin înmulţirea instrumentelor de sprijin pentru familia tânără.

UNPR propune un program amplu de dezvoltare a sistemului public de îngrijire şi educare a copiilor cu vârsta între 3 luni şi 7 ani. O generozitate mai mare a sistemului de stimulente pentru naşterea copilului şi un sistem public de creşe de calitate, în locul indemnizaţiei de creştere a copilului, ar putea genera efecte demografice benefice, precum şi reintegrarea rapidă a tinerilor părinţi în câmpul muncii.

Populaţia din mediul rural. 40% din populaţia României care locuieşte în mediul rural este dezavantajată sub aspect economic, al accesului la serviciile de educaţie, sănătate şi a şanselor generale de împlinire personală.

UNPR propune un pachet de programe dedicate îmbunătăţirii calităţii vieţii şi multiplicării oportunităţilor de dezvoltare profesională a populaţiei tinere din mediul rural: stimulente pentru cadrele didactice şi medicii din mediul rural, în paralel cu dezvoltarea bazei materiale specifice, informatizarea satului românesc.

IV. Oportunităţi economice

Oportunităţi economice pentru toţi. În prezent, forţa de muncă ieftină reprezintă singurul avantaj competitiv al României pe piaţa europeană şi globală. Nu toţi cetăţenii au şanse egale de realizare profesională şi împlinire economică. UNPR consideră că singurul motor realist al dezvoltării economice este garantarea de către stat a oportunităţilor economice pentru toţi cetăţenii.

UNPR militează pentru investiţii pe termen lung ale statului, care stimulează creativitatea şi inovaţia ca noi puncte de atracţie ale economiei româneşti.

Banca Naţională de Infrastructură. UNPR militează pentru crearea unei Bănci Naţionale pentru Infrastructură, alimentată cu fonduri de la stat, care să investească în proiecte de creştere economică.

Fondurile europene. Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare prin dezvoltarea spiritului antreprenorial şi formarea resurselor umane din administraţia publică reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economică locală şi regională.

V. Energie curată într-un mediu sănătos

Paradigma europeană. Schimbările climatice globale afectează iremediabil şi România prin succesiunea anilor secetoşi, deşertificarea, însoţite de inundaţii catastrofale în contextul comprimării anotimpurilor.

România are obligaţia să-şi adapteze politicile energetice şi de mediu într-o paradigmă complementară, după modelul Uniunii Europene.

Mediul şi securitatea naţională. În viziunea UNPR, degradarea accelerată a mediului şi efectele schimbărilor climaterice trebuie tratate ca probleme prioritare care afectează sănătatea fizică şi securitatea naţională.

Principiul verde. Orice decizie economică, orice decizie legată de dezvoltarea infrastructurii, de modificare a sistemului de taxe şi impozite, orice reglementare a statului trebuie concepută după un şablon standard care tratează explicit subiectul din punctul de vedere al ecologiei.

Politici energetice inteligente. Pe fondul diminuării rezervelor exploatabile de petrol, gaze naturale şi uraniu, UNPR susţine valorificarea potenţialului României în ceea ce priveşte dezvoltarea energiilor regenerabile.

În viziunea UNPR, creşterea eficienţei energetice are un impact major asupra securităţii energetice, reprezentând o măsură obligatorie pentru orice guvern al României.

Investiţiile pentru generarea de surse de energie regenerabilă reprezintă un instrument util pentru crearea de noi locuri de muncă.

UNPR susţine adoptarea unui sistem naţional de bonusuri fiscale pentru toţi agenţii economici care îndeplinesc criteriile maximale de protecţie a mediului.